Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Z Projektu wykluczeni zostaną uczestnicy w przypadku naruszenia zasad określonych w  niniejszym opracowaniu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem.

Obowiązki Uczestników Projektu

Obowiązkiem uczestnika Projektu jest:

1) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

2) zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad,

3) systematyczne uczęszczanie na zajęcia organizowane w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,

4) wypełnianie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,

5) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad obowiązujących na zajęciach i dbałość o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,

6) informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.

Uczestnicy Projektu. Rekrutacja

1. Uczestnikiem Projektu może zostać każdy uczeń, który z własnej inicjatywy zainteresowany jest podnoszeniem swoich umiejętności i poziomu wykształcenia.

2. Do uczestnictwa w Projekcie może przystąpić każdy uczeń, który w dniu zgłoszenia swojej kandydatury uczęszcza do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu.

3. Deklaracja udziału w projekcie będzie dostępna u opiekuna - pani Magdaleny Molendy.

4. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionej „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie” w terminie do 12 grudnia 2011roku.

5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa uczestników.

7. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w Projekcie oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona w szkole i na stronie www.projektsbar.internetdsl.pl. Lista zawierać będzie imię i nazwisko kandydata.

8. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z uczestnictwa w projekcie na jej miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Oferowane formy wsparcia

1. Projekt przewiduje udział 15 uczestników - uczniów ZSB-D.

2. W ramach Projektu będą realizowane następujące działania:

- przygotowanie i aktualizacja dwujęzycznej strony internetowej,

- opracowanie i szeroka dystrybucja podręcznika – albumu i zeszytu ćwiczeń dla ucznia popularyzującego zabytkowe budownictwo regionalne,

- opracowanie i przekazanie gminom postulatów zmian zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących budownictwa,

- wykonanie makiet promujących architekturę regionalną w czasie wspólnych polsko – słowackich warsztatów praktycznych,

- wystawy fotografii i rysunków budownictwa ludowego,

- zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji założonych działań,

- organizacja wycieczek dydaktycznych umożliwiających zgłębianie wiedzy nt. architektury regionu,

- szeroka promocja projektu.

3. Zajęcia przewidziane w projekcie będą prowadzone zgodnie z opracowanym w szkole harmonogramem zajęć.

4. Uczestnicy Projektu zobowiązują się uczestniczyć w organizowanych zajęciach.

Informacja o projekcie

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. AK w Żywcu.

2. Celem głównym projektu jest zgłębianie i rozpowszechnianie wiadomości na temat beskidzkiej architektury regionalnej, promocja czystości form budownictwa regionalnego na pograniczu polsko – słowackim oraz podniesienie jakości nauczania w ZSBD. Powołane do życia Koło Architektury Regionalnej wypracuje postulaty zmian w zapisach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gmin powiatu żywieckiego i okresu Cadca w zakresie zaleceń dla nowo powstających budynków.

3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i w 5% - Powiat Żywiecki.

4. Projekt realizowany jest w okresie od początku listopada 2011 roku do końca października 2012 roku.

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

unia 270 92         erb 229 58         logo pl sk pwt 178 118

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i w 5% - Powiat Żywiecki.